ទំនាក់ទំនង

ពេលខ្លះគ្រប់គ្នាត្រូវការជំនួយបន្តិចបន្តួចពីមិត្តម្នាក់។ សូមកុំបារម្ភយើងនៅទីនេះដើម្បីលោកអ្នក។

Europe

Likasso LTD

Grafenberger Alle 115,
40237 Düsseldorf
Deutschland

https://www.likasso.com/

USA

Hakimian Global LLC

67 West Street
Office 401
Brooklyn NY 11222

https://www.hakimianglobal.com/

Asia

PT. PIKATHATI KARUNIA AZZA

ONE PASIFIC PLACE, LEVEL 11 JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 52-52 SCBD, JAKARTA 12190,
Indonesia